بتاسهم
1400/01/16
13:31
#کهمدا و مهلت حق تقدم با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-99A-126 مورخ 1399/07/22و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 1399/07...

#کهمدا و مهلت حق تقدم


با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-۹۹A-۱۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ با توجه به افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱,۱۵۲,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۲,۸۸۰,۰۰۰ میلیون ریال ، تعداد ۶۹۸,۳۲۳,۸۴۷ سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۲۹,۶۷۶,۱۵۳ سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.


مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ لغایت تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹انتهای خبر

0
0