نوآوران امین
1399/10/08
17:18
کف(#شکف) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده) ⭕️ کاهش 51 درصدی درآمدهای عملیاتی 6 ماهه 1399...

کف(#شکف)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)⭕️ کاهش ۵۱ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۴۹,۲۷۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۴,۳۷۳ میلیون ریال رسیده است)


⭕️افزایش ۲۵۰ درصدی زیان خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق زیان ۱۸۱۰ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0