وفابورس
1399/10/07
14:20
سهمایی شاخص ساز اکثرا کف قیمت هستن و منطقیه حمایت بشن سهمای مثل #شستا و #شپنا

سهمایی شاخص ساز اکثرا کف قیمت هستن و منطقیه حمایت بشن


سهمای مثل #شستا و #شپناانتهای خبر

0
0