چارتیست بورس
1399/10/29
09:30
#خاذین مستعد نوسان مثبت به سمت اهداف ترسیمی در نمودار ✅ لازمه دسترسی به اهداف بعدی شکست مقاومت ترسیمی می‌باشد ✅ خرید بصورت پله ای بررسی شود ✅ ه...

#خاذین مستعد نوسان مثبت به سمت اهداف ترسیمی در نمودار ✅لازمه دسترسی به اهداف بعدی شکست مقاومت ترسیمی می‌باشد ✅خرید بصورت پله ای بررسی شود ✅هر یک از اهداف میتواند نقطه سیو سود باشد که بستگی به سیستم فردی شما دارد ✅حمایت معتبر ۴۱۸۹ ریال می‌باشد ✅رعایت حد ضرر الزامی می‌باشد ✅


انتهای خبر

0
0