کانال تحلیلی پارسیس
1401/10/10
18:15
❇️ عملکرد ماهانه آذر قند و شکر نسبت به میانگین ماهانه 1401 ➖ #قصفها فروش 149میلیارد تومانی : رشد 57% ➖ #قهکمت فروش 174میلیارد تومانی : رشد 36%...

❇️ عملکرد ماهانه آذر قند و شکر نسبت به میانگین ماهانه ۱۴۰۱➖ #قصفها فروش ۱۴۹میلیارد تومانی : رشد ۵۷٪


➖ #قهکمت فروش ۱۷۴میلیارد تومانی : رشد ۳۶٪


➖ #قچار فروش ۲۰۰میلیارد تومانی : رشد ۲۲۱٪


➖ #قزوین فروش ۱۳۷میلیارد تومانی : رشد ۱۲۸٪


➖ #قشهد فروش ۱۲۷میلیارد تومانی : رشد ۳۲۰٪


➖ #قمرو فروش ۲۱میلیارد تومانی : افت -۵۶٪


➖ #قپیرا فروش ۱۵۰میلیارد تومانی : رشد ۴۰۰٪


➖ #قنقش فروش ۵۲میلیارد تومانی : رشد ۲۸۰٪


➖ #قنیشا فروش ۶۴میلیارد تومانی : رشد ۶۲۶٪


➖ #قشکر فروش ۵۳میلیارد تومانی : رشد ۸۷٪


➖ #قشیر فروش ۲۶۲میلیارد تومانی : رشد ۵۶۳٪


➖ #قثابت فروش ۸۵میلیارد تومانی : رشد ۶۱۵٪


➖ #قجام فروش ۴۵میلیارد تومانی : رشد ۱۰۷۷٪


➖ #قلرست فروش ۳میلیارد تومانی : افت -۷۶٪
کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0