سهم گلچین
1401/02/19
12:03
#کدال #افزایش_سرمایه #تمحرکه پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت ماشين سازي نيرو محرکه درصد افزایش سرمایه: 1...

#کدال


#افزایش_سرمایه


#تمحرکهپیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت ماشین سازی نیرو محرکهدرصد افزایش سرمایه: ۱۹۱ درصدمحل تامین: مازاد تجدید ارزیابی دارایی هاانتهای خبر

0
0