مهدی راد
1401/03/03
11:38
#خزر با 20% در حال بازگشایی باز هم دیدیم زنجیره واگرایی به چه شکل باعث برگشت سهام در قرمز ترین روزهای بازار شد ...

#خزر با ۲۰٪ در حال بازگشاییباز هم دیدیم زنجیره واگرایی به چه شکل باعث برگشت سهام در قرمز ترین روزهای بازار شد ...انتهای خبر

0
0