بتاسهم
1399/09/06
17:15
#قهکمت در ابان هم 708 میلیارد ریال فروش داشت و به جمع فروش 1120 میلیارد ریالی رسیده است مدت مشابه قبل این عدد 1467 میلیارد ریال بوده است

#قهکمت در ابان هم ۷۰۸ میلیارد ریال فروش داشت و به جمع فروش ۱۱۲۰ میلیارد ریالی رسیده است مدت مشابه قبل این عدد ۱۴۶۷ میلیارد ریال بوده است


انتهای خبر

0
0