وارن بافت
1401/02/18
11:39
#فاذر با حدضرر ۸۰ تومان ب هدف ۱۱۰ تومان مناسب ارزیابی میشود بازدهی ۳۵ درصد قیمت فعلی ۸۴۵ ریال 📈 @bourseprice | بورس پرایس

#فاذربا حدضرر ۸۰ تومان ب هدف ۱۱۰ تومان مناسب ارزیابی میشود


بازدهی ۳۵ درصد


قیمت فعلی ۸۴۵ ریال
📈 @bourseprice | بورس پرایس

انتهای خبر

0
0