نوآوران امین
1400/01/08
11:19
سیمان فارس نو (#سفانو) گزارش #فعالیت_ماهانه (#اسفند_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ✅افزایش ۳۰.۳۴ درصدی ف...

سیمان فارس نو (#سفانو)گزارش #فعالیت_ماهانه (#اسفند_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰✅افزایش ۳۰.۳۴ درصدی فروش اسفند ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۱۶۰.۶۳ درصدی فروش اسفند ۱۳۹۹ در مقایسه با اسفند ۱۳۹۸


✅رشد ۵۰.۶۵ درصدی فروش ۱۲ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0