سهام سودآور
1401/03/31
13:07
در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت هاي ملي سرب وروي ايران(فسرب)، سايپا شيشه(كساپا) جهت برگزاري مجامع عادي ساليانه بمنظور تصويب صورت هاي مالي...

در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت های ملی سرب وروی ایران(فسرب)، سایپا شیشه(کساپا) جهت برگزاری مجامع عادی سالیانه بمنظور تصویب صورت های مالی و عمومی فوق العاده، تامین ماسه ریخته گری(کماسه)، نیرو ترانس(بنیرو)، گروه صنعتی بوتان(لبوتان)، لیزینگ کارآفرین(ولکار)جهت برگزاری مجمع عادی سالیانه بمنظور تصویب صورت های مالی، متوقف خواهند شد


انتهای خبر

0
0