یادداشتهای کاظم نادرعلی
1400/01/15
14:55
قرارگاه مرغ بعد ناکامی ستاد تنظیم بازار مرغ این بار شاهد " قرارگاه " مرغ هستیم. اقتصاد هجدهم دنیا درگیر قیمت گذاری پوشک ،مرغ،موز، روغن

قرارگاه مرغ


بعد ناکامی ستاد تنظیم بازار مرغ


این بار شاهد " قرارگاه " مرغ هستیم.


اقتصاد هجدهم دنیا درگیر قیمت گذاری پوشک ،مرغ،موز، روغنانتهای خبر

0
0