بتاسهم
1399/10/04
19:36
#زدشت در اذر با درامد 181 میلیاردریالی به فروش 1512 میلیارد ریالی رسیده و جمع فروش در مدت مشابه 1165 میلیارد ریال است

#زدشت در اذر با درامد ۱۸۱ میلیاردریالی به فروش ۱۵۱۲ میلیارد ریالی رسیده و جمع فروش در مدت مشابه ۱۱۶۵ میلیارد ریال است


انتهای خبر

0
0