پارسیس تحلیل
1400/12/25
07:03
#وپترو بررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم شرکت سرمايه‌گذاري صنايع پتروشيمي (وپترو) در تاریخ 24 اسفند 1400 پرتفوی بورسی: ارزش روز پرتفوی بورس...

#وپتروبررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی (وپترو) در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۰پرتفوی بورسی:ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت ۱,۷۸۸ میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ ۱,۵۵۲ میلیارد تومان می باشد.مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:کربن ایران - سرمایه گذاری ساختمان ایران - تولیدی گازلوله و دوده صنعتی پارس.پرتفوی غیر بورسی:ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت ۲,۱۶۰ میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ ۱,۹۸۸ میلیارد تومان می باشد.بدین ترتیب NAV هر سهم #وپترو ۲۰,۸۵۱ ریال و نسبت P/NAV روز شرکت ۴۰ درصد می باشد.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0