همفکران
1401/01/06
15:48
#کدال #افزایش_سرمایه #اپرداز 📌پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت آتيه داده پرداز درصد افزایش سرمایه: 200 ...

#کدال


#افزایش_سرمایه


#اپرداز📌پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت آتیه داده پردازدرصد افزایش سرمایه: ۲۰۰ درصدمحل تامین: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته


Hamfekran.com


@Agahmoshaverانتهای خبر

0
0