سینا سلیمانی
1399/08/20
17:44
▪️داده ها از سامانه شرکت نوآوران امین استخراج گردیده است. ▪️پرداخت سود نقدی شرکت ها در نیمه اول سال ۱۴۰۰ را به دلیل کوچک بودن رقم آن ، از محاسبات ...

▪️داده ها از سامانه شرکت نوآوران امین استخراج گردیده است.▪️پرداخت سود نقدی شرکت ها در نیمه اول سال ۱۴۰۰ را به دلیل کوچک بودن رقم آن ، از محاسبات صرف نظر کردیم.

انتهای خبر

0
0