بورس۲۴
1401/02/10
16:30
توضیحات «قشکر»در خصوص صورت های مالی حسابرسی نشده

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴،شرکت شکر توضیحاتی در خصوص صورت های مالی حسابرسی نشده دوره شش ماهه ۱۴۰۰ ارائه داد

توضیحات «قشکر»در خصوص صورت های مالی حسابرسی نشده

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت شکر توضیحاتی در خصوص صورت های مالی حسابرسی نشده دوره شش ماهه ۱۴۰۰ ارائه داد .شرکت بیان نمود صورت های مالی حسابرسی نشده دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰.۱۲.۲۹ آماده ارائه می باشدو به دلیل مشکلات سیستمی به اذعان کارشناسان رایان بورس امکان بارگذاری آن موجود نیست و به محض رفع اشکال بر روی سامانه کدال بارگذاری خواهد شد


66
انتهای خبر

0
0