چارت های رامین جعفری
1399/11/26
23:20
#دارایکم رسید به مقاومت اول 17250 و شکست خط روند بنظر پولبک باشه

#دارایکم رسید به مقاومت اول ۱۷۲۵۰ و شکست خط روند بنظر پولبک باشهانتهای خبر

0
0