حامیان بورس ایران
1401/05/31
10:56
شاخص کل منفی - شاخص هم وزن مثبت + 👈 تمایلات بازار ساید سهام کوچک و متوسط و ریالی است

شاخص کل منفی -


شاخص هم وزن مثبت +👈 تمایلات بازار ساید سهام کوچک و متوسط و ریالی استانتهای خبر

0
0