کدال۳۶۰
1400/12/25
08:45
#بجهرم #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی 1400/12/29 شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم 1400-12-...

#بجهرم


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۱۴۰۰-۱۲-۲۵ ۰۸:۴۵:۰۵ (۸۶۳۱۹۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0