پارسیس تحلیل
1399/10/08
18:00
#ماهانه #کاوه گزارش ماهانه کاوه نشان میدهد که در آذر 1399 موفق به فروش 1,310 میلیارد تومان محصول شده است که نسبت به ماه گذشته کاهش 10 درصدی داشته ...

#ماهانه #کاوهگزارش ماهانه کاوه نشان میدهد که در آذر ۱۳۹۹ موفق به فروش ۱,۳۱۰ میلیارد تومان محصول شده است که نسبت به ماه گذشته کاهش ۱۰ درصدی داشته است.لازم به توضیح است که میانگین فروش ماهانه شرکت تا پایان این ماه مبلغ ۹۲۳ میلیارد تومان بوده که فروش این ماه نسبت به میانگین فروش ماهانه ۴۲ درصد بیشتر بوده است.مجموع فروش شرکت در سال مالی ۱۳۹۹ مبلغ ۸,۳۱۱ میلیارد تومان بوده است.در نمودار فوق روند فروش شرکت از ابتدای سال ۱۳۹۸ قابل مشاهده است.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0