سهامیاب - آموزش بورس
1400/06/30
07:59
📊 لیست افزایش سرمایه شرکت ها ❗️این لیست شامل 6 مرحله افزایش سرمایه از پیشنهاد هیأت مدیره تا آگهی ثبت می باشد.روز درج شده جلوی هر نماد بیانگر تعداد...

📊 لیست افزایش سرمایه شرکت ها
❗️این لیست شامل ۶ مرحله افزایش سرمایه از پیشنهاد هیات مدیره تا آگهی ثبت می باشد.روز درج شده جلوی هر نماد بیانگر تعداد روز سپری شده از ارسال خبر در کدال می باشد.❗️✅مرحله ۱: #پیشنهاد_هیئت_مدیره


🔸تعداد نمادها : ۵۶🔹تجدید ارزیابی:


🔘#وسرمد ۱۴۰٪ {۰:روز}


🔘#بسویچ ۳۷۸٪ {۱۱:روز}


🔘#پلاسک ۶۰٪ {۱۲:روز}


🔘#خاذین ۶۹٪ {۲۹:روز}


🔘#پارس ۶۵۶۷٪ {۴۸:روز}


🔘#شستا ۱۱۷۳٪ {۷۶:روز}


🔘#خفناور ۳۲۶٪ {۸۴:روز}


🔘#شزنگ ۶۰۸۳٪ {۱۰۵:روز}


🔘#شسپا ۶۰۷٪ {۱۳۲:روز}


🔘#حسینا ۲۲۷٪ {۱۳۴:روز}


🔘#قنیشا ۱۰۸۶٪ {۳۰۶:روز}🔹سود انباشته:


🔘#وسرمد ۱۴۰٪ {۰:روز}


🔘#ثجنوب ۵۶٪ {۱:روز}


🔘#شبریز ۲۰۰٪ {۲:روز}


🔘#وکادو ۱۲۶٪ {۵:روز}


🔘#فولای ۱۲۴٪ {۶:روز}


🔘#کپرور ۳۰۰٪ {۶:روز}


🔘#غدام ۱۶۷٪ {۷:روز}


🔘#وبشهر ۸۲٪ {۹:روز}


🔘#فولاژ ۱۰۰٪ {۱۲:روز}


🔘#وصنعت ۲۰۰٪ {۱۶:روز}


🔘#آریان ۲۰۳٪ {۱۹:روز}


🔘#سرچشمه ۵۰٪ {۲۲:روز}


🔘#بخاور ۱۵۰٪ {۲۳:روز}


🔘#دکیمی ۷۴٪ {۲۶:روز}


🔘#چافست ۱۰۰٪ {۲۹:روز}


🔘#کچاد ۲۶۱٪ {۳۷:روز}


🔘#والبر ۳۱٪ {۴۲:روز}


🔘#فخوز ۲۸۰٪ {۴۳:روز}


🔘#ولساپا ۶۱٪ {۴۷:روز}


🔘#دفرا ۱۰۰٪ {۴۸:روز}


🔘#غپینو ۳۶٪ {۶۷:روز}


🔘#بعایق ۱۰۰٪ {۷۱:روز}


🔘#فسازان ۱۷۱٪ {۸۲:روز}


🔘#ولصنم ۱۰۰٪ {۸۶:روز}


🔘#قنیشا ۱۰۸۶٪ {۳۰۶:روز}


🔘#کاوه ۱۰۰٪ {۳۲۹:روز}


🔘#وگستر ۵۰۰٪ {۳۷۲:روز}🔹آورده نقدی:


🔘#تپکو ۵۷٪ {۰:روز}


🔘#وهامون ۶۷٪ {۰:روز}


🔘#چنوپا ۷۰۰۰٪ {۱:روز}


🔘#شبریز ۲۰۰٪ {۲:روز}


🔘#وکادو ۱۲۶٪ {۵:روز}


🔘#کپرور ۳۰۰٪ {۶:روز}


🔘#کطبس ۳۲۵٪ {۱۵:روز}


🔘#کرمان ۱۸٪ {۱۶:روز}


🔘#آریان ۲۰۳٪ {۱۹:روز}


🔘#درهآور ۶۱٪ {۳۵:روز}


🔘#کچاد ۲۶۱٪ {۳۷:روز}


🔘#خریخت ۴۱٪ {۴۹:روز}


🔘#وپویا ۱۵۰٪ {۶۲:روز}


🔘#بعایق ۱۰۰٪ {۷۱:روز}


🔘#بشهاب ۳۰۰٪ {۸۲:روز}


🔘#امید ۱۱۱٪ {۸۹:روز}


🔘#دسبحا ۸۷٪ {۱۲۷:روز}


🔘#کساوه ۱۳۶۱٪ {۲۰۴:روز}


🔘#کاوه ۱۰۰٪ {۳۲۹:روز}


🔘#شکبیر ۱۰۰٪ {۳۴۴:روز}


🔘#تاپیکو ۵۰٪ {۳۵۱:روز}


🔘#وگستر ۵۰۰٪ {۳۷۲:روز}


🔘#وپارس ۵۴٪ {۴۰۰:روز}


🔘#رتکو ۲۰۰٪ {۴۲۵:روز}


🔘#وپترو ۱۱۹٪ {۴۵۹:روز}🔹سایر اندوخته ها:


🔘#وبشهر ۸۲٪ {۹:روز}


🔘#آریان ۲۰۳٪ {۱۹:روز}


🔘#بخاور ۱۵۰٪ {۲۳:روز}


🔘#والبر ۳۱٪ {۴۲:روز}


🔘#دسبحا ۸۷٪ {۱۲۷:روز}

انتهای خبر

0
0