بورس۳۶۵
1399/10/08
16:53
نـــــــام نــمــاد: #کساوه 📊 تــــوضــیـــحـــات: حجم مشکوک و خرید قابل توجه ۱۲۲ میلیارد تومانی با قدرت خرید نسبتا خوب نوید اتفاقات. و اخبار مثب...

نام نماد: #کساوه📊 توضیحات:حجم مشکوک و خرید قابل توجه ۱۲۲ میلیارد تومانی با قدرت خرید نسبتا خوب نوید اتفاقات. و اخبار مثبتی را در سهم می دهد
『تاریخ: دوشنبه ۸ دی ماه 』انتهای خبر

0
0