بانی فام
1401/06/02
23:50
ساعت ۲۳:۵۰ روز چهارشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۱ هست. نشستی منتظر که ببینی میگن آره یا نه؟ عزیزم اگر گفته باشن آره باید بگم هیچ تغییر جدی تو روند زندگیت پیش ...

ساعت ۲۳:۵۰ روز چهارشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۱ هست.


نشستی منتظر که ببینی میگن آره یا نه؟عزیزم اگر گفته باشن آره باید بگم هیچ تغییر جدی تو روند زندگیت پیش نمیاره ، اگرم گفتن نه همون فرمون قبلی پیش برو چون کاری از دستت بر نمیاد.
@only_otc 👈🏻 بازارپایه زیر ذره بینانتهای خبر

0
0