بتاسهم
1401/03/29
09:58
#فسازان 6ماهه 649 میلیارد ریال و9ماهه 1264 میلیاردریال سود عملیاتی دارد رشد خوبی کرده بود در 12ماهه سود عملیاتی 1343 و سود خالص 994 میلیارد ری...

#فسازان ۶ماهه ۶۴۹ میلیارد ریال و۹ماهه ۱۲۶۴ میلیاردریال سود عملیاتی دارد رشد خوبی کرده بود در ۱۲ماهه سود عملیاتی ۱۳۴۳ و سود خالص ۹۹۴ میلیارد ریال شده


سهم ۹ماهه ۹۴۸ میلیارد ریال سود خالص داشت و این خیلی جذابش نکرده استانتهای خبر

0
0