پایگاه خبری انتخاب
1399/08/25
11:37
وکیل خانواده قاضی منصوری: 🔹هیچ فیلمی مبنی بر تأیید موضوع خودکشی در پرونده نیست 🔹 از دادستانی رومانی درخواست کردیم که تمامی مدارک را مستقیماً برای...

وکیل خانواده قاضی منصوری:


🔹هیچ فیلمی مبنی بر تایید موضوع خودکشی در پرونده نیست🔹 از دادستانی رومانی درخواست کردیم که تمامی مدارک را مستقیما برای خانواده بفرستندجزییات در👇👇


entekhab.ir/۰۰۲S۷p


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0