بورس۲۴
1401/03/21
14:58
مدیرعامل «وهور» معرفی شد

محمدتقی بابایی مدیرعامل شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور شد.

مدیرعامل «وهور» معرفی شد

بورس۲۴ : محمدتقی بابایی مدیرعامل شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور شد.


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور در تاریخ ۲۱/۳/۱۴۰۱ محمد تقی بابایی که از مدیران برجسته در صنعت برق است، بعنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت ،جایگزین محمدحسین عسگری شد.

انتهای خبر

0
0