محسن حسنلو
1399/11/15
09:13
#شغدیر 💢 پتروشیمی غدیر 💢 در فروش شرکت در ۱۰ ماهه سال شرکت نسبت به ۱۰ ماه مشابه ۱۱۲ درصد رشد در فروش داشته است . @HasanluMohsen

#شغدیر💢 پتروشیمی غدیر 💢در فروش شرکت در ۱۰ ماهه سال شرکت نسبت به ۱۰ ماه مشابه ۱۱۲ درصد رشد در فروش داشته است .@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0