پارسیس تحلیل
1399/10/05
12:45
انتظار یک گزارش خوب 9 ماهه از فولاد هرمزگان مقایسه روند فروش در 3 فصل بهار، تابستان و پاییز 1399 نماد هرمز کانال تحلیلی پارسیس

انتظار یک گزارش خوب ۹ ماهه از فولاد هرمزگان
مقایسه روند فروش در ۳ فصل بهار، تابستان و پاییز ۱۳۹۹ نماد هرمزکانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0