بتاسهم
1399/11/07
23:01
#مفاخر در دی 96 میلیارد ریال فروش داشت و 10 ماهه به عدد 821 میلیارد ریالی رسیده است که مدت مشابه نیز 779 میلیارد ریال بود

#مفاخر در دی ۹۶ میلیارد ریال فروش داشت و ۱۰ ماهه به عدد ۸۲۱ میلیارد ریالی رسیده است که مدت مشابه نیز ۷۷۹ میلیارد ریال بود


انتهای خبر

0
0