بتاسهم
1400/09/03
21:14
#سفار در آبان 229 ، مهر 255 ، شهریور 326 میلیاردریال فروش داشت و به عدد 1767 میلیارد ریالی رسیده و مدت مشابه سال قبل 957 میلیارد ریال بوده است

#سفار در آبان ۲۲۹ ، مهر ۲۵۵ ، شهریور ۳۲۶ میلیاردریال فروش داشت و به عدد ۱۷۶۷ میلیارد ریالی رسیده و مدت مشابه سال قبل ۹۵۷ میلیارد ریال بوده است


انتهای خبر

0
0