بتاسهم
1401/03/10
09:59
مهم برای #وپارس سرمايه گذاري پارسيان از زیر مجموعه های وپارس در 12ماهه به سود 35738 میلیارد ریالی رسیده است

مهم برای #وپارس


سرمایه گذاری پارسیان از زیر مجموعه های وپارس در ۱۲ماهه به سود ۳۵۷۳۸ میلیارد ریالی رسیده استانتهای خبر

0
0