بولتن اقتصادی
1399/12/05
17:14
رتبه بندی معلمان در دستور کار دولت ▫️اسحاق جهانگیری: رتبه بندی معلمان در دستور کار دولت است و تا آخرهفته در دولت نهایی می‌شود.

رتبه بندی معلمان در دستور کار دولت▫️اسحاق جهانگیری: رتبه بندی معلمان در دستور کار دولت است و تا آخرهفته در دولت نهایی می‌شود.

انتهای خبر

0
0