کدال۳۶۰
1401/03/10
10:34
#اعتلا آگهی ثبت افزایش سرمایه آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت سرمايه گذاري اعتلاء البرز - نماد: اعتلا با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DP...

#اعتلا


آگهی ثبت افزایش سرمایهآگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز - نماد: اعتلابا عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-۰۰A-۱۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱,۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۲,۰۵۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۹۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، ) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.۱۴۰۱-۰۳-۱۰ ۱۰:۳۴:۴۷ (۸۹۱۵۴۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0