وارن بافت
1399/10/08
08:36
شاخص حمل نقل در استانه یک حرکت به سمت بالا. بعد از واکنش به فیبو 38.2 بلند مدت خود و شکست خط روند مقاومت و بازگشت مجدد به همین محدوده می تونه یک حر...

شاخص حمل نقل در استانه یک حرکت به سمت بالا. بعد از واکنش به فیبو ۳۸.۲ بلند مدت خود و شکست خط روند مقاومت و بازگشت مجدد به همین محدوده می تونه یک حرکت حداقل تا محدوده فیبو ۲۳/۶ و حتی بالاتر رو داشته باشهانتهای خبر

0
0