تحلیل کاربردی هلالات
1401/03/02
12:11
#پتروشیمیایی #شیمیایی نمادهای تحت بررسی: شیران شاملا کلر شپلی شکام شمواد شتوکا شسینا شفارس شلعاب در زمستان 99 نمادهای شسینا و شلعاب زیان ده بودند...

#پتروشیمیایی #شیمیایینمادهای تحت بررسی: شیران شاملا کلر شپلی شکام شمواد شتوکا شسینا شفارس شلعابدر زمستان ۹۹ نمادهای شسینا و شلعاب زیان ده بودند اما در فصول بعدی سال به سود رسیدند.سود خالص زمستان ۹۹: ۹۵۴میلیارد تومان


سود خالص زمستان ۱۴۰۰: ۸۵۳میلیارد تومان*شیران وزن بالایی در بین این ۱۰نماد دارد. در زمستان سال ۹۹ این شرکت سود غیرعملیاتی داشته لذا طبیعی است که در زمستان ۱۴۰۰ تکرار نشده و سود محقق شده نزولی بوده است.*شاملا، کلر، شکام، شمواد و شفارس در زمستان ۱۴۰۰ نسبت به زمستان ۹۹ با جهش سود خالص همراه شدند.سود خالص ۱۳۹۹: ۳.۷۵همت


سود خالص ۱۴۰۰: ۳.۲ همت*شپلی از زیان به سود رسیده است.بهترین P.e با گزارش پاییز ۱۴۰۰ : شیران، شکام، شاملابهترین P.e با گزارش زمستان ۱۴۰۰: شکام، شیران، شاملابهترین تقویت P.e ttm بعد از آمدن گزارش زمستان: شفارس، شکام، کلر، شسینا

انتهای خبر

0
0