نوآوران امین
1399/08/12
18:06
کارخانجات تولیدی شهید قندی (کابلهای مخابراتی شهید قندی)(#بکام) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)(...

کارخانجات تولیدی شهید قندی (کابلهای مخابراتی شهید قندی)(#بکام)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)✅ افزایش ۲۶۹ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۵۴۴,۵۴۳ میلیون ریال به مبلغ ۲,۰۱۰,۱۰۵ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۳۴۸ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۲۳ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0