کدال۳۶۰
1399/08/18
18:24
#پارس #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - برنامه تعمیرات واحد اتیل بنزن و استایرن منومر- گروه ب) منتهی به سال مالی 1399/12/30 شرکت پتر...

#پارس


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - برنامه تعمیرات واحد اتیل بنزن و استایرن منومر- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت پتروشیمی پارسشرح رویداد:


برنامه زمانبندی تعمیرات واحد اتیل بنزن واستایرن منومر شرکت پتروشیمی پارس از تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ حداقل به مدت ۱۰روز مطابق با برنامه صورت خواهد پذیرفت.
۱۳۹۹-۰۸-۱۸ ۱۸:۲۴:۵۲ (۶۹۰۲۸۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0