بتاسهم
1401/06/02
15:53
#ثاخت در مرداد 43 میلیارد ریال فروش داشت و 11ماهه به درامد 373 میلیارد ریالی رسیده است

#ثاخت در مرداد ۴۳ میلیارد ریال فروش داشت و ۱۱ماهه به درامد ۳۷۳ میلیارد ریالی رسیده است


انتهای خبر

0
0