کارگزاری سهام بارز
1399/10/07
08:51
🔹در پیش گشایش امروز بیشترین تقاضاهای بورس نمادهای #وآذر #بوعلی #خنصیر #ثفارس #فروس و بیشترین تقاضاهای فرابورس نمادهای #وکبهمن #چخزر #کگهر #دتوزیع ...

🔹در پیش گشایش امروز بیشترین تقاضاهای بورس نمادهای #وآذر #بوعلی #خنصیر #ثفارس #فروس و بیشترین تقاضاهای فرابورس نمادهای #وکبهمن #چخزر #کگهر #دتوزیع #غگیلا هستند.


انتهای خبر

0
0