پارسیس تحلیل
1399/08/11
20:18
#ماهانه #رانفور گزارش ماهانه رانفور نشان میدهد که در مهر 1399 موفق به کسب درآمد 175 میلیارد تومان شده است که نسبت به ماه گذشته کاهش 6 درصدی داشته ...

#ماهانه #رانفورگزارش ماهانه رانفور نشان میدهد که در مهر ۱۳۹۹ موفق به کسب درآمد ۱۷۵ میلیارد تومان شده است که نسبت به ماه گذشته کاهش ۶ درصدی داشته است.مجموع درآمد شرکت در سال مالی ۱۳۹۹ مبلغ ۱۱۹۴ میلیارد تومان بوده است.در نمودار فوق روند کسب درآمد شرکت از ابتدای سال ۱۳۹۸ قابل مشاهده است.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0