تحلیل کاربردی هلالات
1401/02/21
09:04
#بورس_کالا 20 اردیبهشت روز سه شنبه در بورس کالا استایرن بوتادین رابر #شجم 484میلیون ريال معامله شد. #شبصیر ABS خود را 547میلیون ريال فروخت. الکیل...

#بورس_کالا ۲۰ اردیبهشتروز سه شنبه در بورس کالا استایرن بوتادین رابر #شجم ۴۸۴میلیون ریال معامله شد.#شبصیر ABS خود را ۵۴۷میلیون ریال فروخت. الکیل بنزن خطی #شیران ۴۵۰میلیون ریال قیمت خورد.متوسط نرخ محصول #شگویا ۳۴۴میلیون ریال بود که تا ۲۰درصد رقابت شد.#پلی_اتیلن در بورس کالا به طور متوسط ۳۳۲میلیون ریال قیمت خورد.#اسلب توسط #هرمز #فخوز ۱۶۶ - ۱۷۰ میلیون ریال معامله شد.متوسط قیمت روغن پایه ۲۶۲میلیون ریال و لوبکات ۱۸۸میلیون ریال ثبت شد.متوسط قیمت #شمش ۱۵۰میلیون ریال ثبت گردید که #فخوز ۱۵۴میلیون ریال فروخت.

انتهای خبر

0
0