آواتحلیل
1399/11/06
18:26
#بررسی_گزارش_کدال #بکام ✅کارخانجات تولیدی شهید قندی در دی ماه ۴۰ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه گذشته تغییر چندانی نداشته است. ✅ جمع ف...

#بررسی_گزارش_کدال #بکام✅کارخانجات تولیدی شهید قندی در دی ماه ۴۰ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه گذشته تغییر چندانی نداشته است.✅ جمع فروش ۱۰ ماهه شرکت ۳۵۱ میلیارد تومان گزارش شده که این عدد در مدت مشابه سال قبل ۱۳۳ میلیارد تومان بوده است.انتهای خبر

0
0