حامیان بورس ایران
1399/08/18
09:18
عجیبه؟! گروه #خودرو رو با ترامپ صف فروش می زنید؟ با بایدن هم صف فروش می زنید؟ داریم میرسیم به قیمتهای زمون شاه انگار!

عجیبه؟!گروه #خودرو رو با ترامپ صف فروش می زنید؟با بایدن هم صف فروش می زنید؟داریم میرسیم به قیمتهای زمون شاه انگار!

انتهای خبر

0
0