کانال تحلیلی پارسیس
1399/08/25
07:47
#ومعادن ارزش بازار ومعادن با افت 22% از سقف تاریخی خود به 77 هزار میلیارد تومان رسید. ارزش بازار شرکت ابتدای امسال 31 هزار میلیارد تومان بود. کا...

#ومعادنارزش بازار ومعادن با افت ۲۲٪ از سقف تاریخی خود به ۷۷ هزار میلیارد تومان رسید.ارزش بازار شرکت ابتدای امسال ۳۱ هزار میلیارد تومان بود.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0