کدال۳۶۰
1400/08/26
15:49
#فن_آوا آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده زمان برگزاری: 1400/09/07 سا...

#فن_آوا


آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العادهزمان برگزاری: ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ ساعت ۰۸:۰۰۱۴۰۰-۰۸-۲۶ ۱۵:۴۹:۵۹ (۸۱۸۳۷۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0