بورس۲۴
1400/11/13
16:37
توضیحات «شزنگ» در خصوص حاشیه سود

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت تجهیز نیروی زنگان توضیحاتی را در خصوص اطلاعات و صورتهای مالی منتشر کرد.

توضیحات «شزنگ» در خصوص حاشیه سود

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت تجهیز نیروی زنگان توضیحاتی را در خصوص اطلاعات و صورتهای مالی منتشر کرد. لذا علت گاهش حاشیه سود ناشی از ازایش نرخ ارز و افزایش قیمت مواد اولیه بوده است. همچنین علت افزایش حسابهای دریافتنی فروش نسیه بوده است.شزنگشزنگ
انتهای خبر

0
0