حامیان بورس ایران
1399/11/15
09:51
#خگستر نیم میلیارد برگه حجم خورده و نسبت خریدار به فروشنده مناسبه و خریدار قوی تر است در حال حاضر مثبت ۳ + و رو به بالا در حال معامله است.

#خگسترنیم میلیارد برگه حجم خورده و نسبت خریدار به فروشنده مناسبه و خریدار قوی تر استدر حال حاضر مثبت ۳ + و رو به بالا در حال معامله است.انتهای خبر

0
0