آواتحلیل
1399/10/06
13:29
#بررسی_گزارش_کدال #خراسان ✅ پتروشیمی خراسان آذر ماه 341 میلیارد تومان فروش داشته است که بیشترین مبلغ فروش شرکت در ماه های اخیر بوده است. مجموع ف...

#بررسی_گزارش_کدال #خراسان✅ پتروشیمی خراسان آذر ماه ۳۴۱ میلیارد تومان فروش داشته است که بیشترین مبلغ فروش شرکت در ماه های اخیر بوده است. مجموع فروش شرکت در ۹ ماه از سال ، ۱۵۳۵ میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۰ درصد رشد داشته است.شرکت در بهار ۹۹ ،۳۵۲ میلیارد تومان در تابستان ۳۶۷ میلیارد تومان و در پاییز ۹۹ ، ۸۱۳ میلیارد تومان فروش داشته است.✅مقدار فروش اوره شرکت در آذر ماه ۵۹ هزار تن بوده که نسبت به ماه قبل ۳۰ درصد رشد داشته است. مجموع فروش مقداری اوره شرکت در ۹ ماه سال ۹۹ ،۳۵۳ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد کاهش داشته است.✅نرخ اوره صادراتی شرکت در آذر ماه ۵۴۰۰ تومان به ازای هر کیلو بوده که نسبت به ماه قبل رشد ۵ درصدی داشته است.شرکت در آذر ماه تقریبا هر تن اوره صادراتی خود را ۲۱۴ دلار به فروش رسانده است. در آبان شرکت اوره صادراتی خود را ۱۹۹ دلار به فروش رسانده است.📉 قیمت سهم ۷۴۰۰ تومان می باشد و در یک ماه گذشته حدود ۳ درصد رشد داشته است...


.انتهای خبر

0
0