پارسیس تحلیل
1399/08/29
23:20
#وبانک ارزش بازار وبانک به 27 هزار میلیارد تومان رسید ارزش بازار شرکت در سقف تاریخی خود به 53 هزار میلیارد تومان رسیده بود. کانال تحلیلی پارسیس

#وبانکارزش بازار وبانک به ۲۷ هزار میلیارد تومان رسید


ارزش بازار شرکت در سقف تاریخی خود به ۵۳ هزار میلیارد تومان رسیده بود.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0